28 sept.

images (2)

Ca regulă, contractul individual de muncă (C.I.M.) se încheie pe durată nedeterminată.

Totuşi, orice regulă are excepţiile sale, iar astfel, angajatorii au posibilitatea de a încheia C.I.M. pe durată determinată doar în următoarele cazuri (art.83 C.Muncii rep):
a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

  • Obligatoriu, în cuprinsul C.I.M. pe durată determinată se va trece durata pentru care se încheie.
  • La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, C.I.M. poate fi prelungit doar în cazul în care se aplică unul din cazurile pentru care se poate încheia un astfel de contract.
  • Între aceleaşi părţi contractante se pot încheia succesiv cel mult 3 C.I.M. pe durată determinată în decurs de 36 de luni.
  • Dacă între C.I.M. pe durată determinată încheiate între aceleaşi părţi nu trece o perioadă mai mare de 3 luni, C.I.M. sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.
  • Durata C.I.M. pe durata determinată care se încheie pentru a înlocui un salariat al cărui C.I.M. nedeterminant este suspendat, va expira la momentul încetării suspendării C.I.M. nedeterminat.
  • Obligatoriu, angajatorii vor informa salariaţii încadraţi cu C.I.M. pe durată determinată cu privire la locurile de muncă vacante sau care vor fi vacante, corespunzătoare cu pregătirea lor profesională. În cazul în care salariatul optează pentru ocuparea unui astfel de post, angajatorul va asigura accesul salariatului la acest loc de muncă. Informarea se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului. Un exemplar din anunţ se transmite şi reprezentantului salariaţilor sau sindicatului.

În funcţie de durata C:I.M. se aplică şi perioada de probă. Astfel:
– pentru un CIM determinat încheiat pentru o perioadă mai mică de 3 luni, perioada de probă va fi de maxim 5 zile lucrătoare;
– pentru un CIM determinat încheiat pentru o perioadă cuprinsă între 3 luni şi 6 luni, perioada de probă va fi de maxim 15 zile lucrătoare;
– pentru un CIM determinat încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni, perioada de probă va fi de maxim 30 zile lucrătoare;
– pentru un CIM determinat încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni, pentru funcţii de conducere, perioada de probă va fi de maxim 45 zile lucrătoare.

Indiferent de tipul C.I.M. salariaţii vor fi trataţi în mod egal, excepţie făcând doar cazurile justificate din motive obiective (ex. natura activităţii).

Leave a Comment