11 nov.

Clauza de neconcurenţă

Prevăzută de art.21 – 24 C.Muncii

Produce efecte doar după încetarea raporturilor de muncă dintre angajator şi salariat.

Efectul clauzei de neconcurenţă este interdicţia salariatului de a lucra în interes propriu sau de a presta în interesul unui terţ o activitate care poate fi concurentă fostului angajator, în schimbul unei indemnizaţii lunare pe perioada convenită de părţi.

Clauza de neconcurenţă poate fi stipulată la semnarea contractului individual de muncă, indiferent de tipul acestuia sau oricând pe parcursul derulării lui, prin act adiţional la CIM. Elementele clauzei se pot negocia. Acestea sunt:

–         activităţile ce se interzic salariatului, prevăzute în mod concret;

–         cuantumul lunar al indemnizaţiei de neconcurenţă;

–         perioada pentru care produce efecte;

–         terţii în favoarea cărora ii este interzis salariatului să presteze acele activităţi;

–         aria geografică în care salariatul nu-şi poate desfăşura sau presta activitatea, întrucât ar fi în reală concurenţă cu fostul angajator.

În momentul stipulării clauzei de neconcurenţă trebuie avut în vedere ca elementele acesteia să nu împiedice cu desăvârşire posibilitatea salariatului de a-şi desfăşura activitatea în raport cu pregătirea de care dispune, astfel încât acestuia să nu-i fie îngrădit dreptul la aşi procura resursele necesare existenţei sale.

 

concurenta

Indemnizaţia de neconcurenţă

nu face parte din categoria drepturilor salariale. Cuantumul acesteia este de minim 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare încetării contractului individual de muncă.

În cazul C.I.M. pe durată determinată încheiate pe o perioadă mai mică de 6 luni, cuantumul indemnizaţiei rezultă din media veniturilor salariale lunare brute din întreaga perioadă de derulare a contractului.

Perioada clauzei de neconcurenţă

nu poate fi negociată pe o durată mai mare de 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă, indiferent de tipul contractului.

Durata perioadei în care clauza produce efecte nu este influenţată de norma de lucru a salariatului: timp parţial / fracţiune de normă.

Consecinţele nerespectării clauzei de neconcurenţă

În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a clauzei salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizaţiei şi, după caz, la plata de daune-interese corespunzătoare prejudiciului cauzat angajatorului.

Pentru solicitarea de daune-interese angajatorul este ţinut să facă dovada că prejudiciul existent este cauzat de salariat ca urmare a nerespectării clauzei de neconcurenţă.

Clauza de neconcurenţă nu produce efecte dacă încetarea contractului individul de muncă este determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a restructurării activităţii angajatorului, pentru motive care nu sunt imputabile salariatului.

Modificare sau anularea clauzei de neconcurenţă se poate face doar prin acordul expres al ambelor părţi semnatare ale contractului individual de muncă.

 

Leave a Comment