08 oct.

images (8)

 

Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat

Legea nr.62/2011 – Dialogul social, republicat

Abrevieri:

CCMU – contract colectiv de muncă la nivel de unitate

CCM – contract colectiv de muncă

ITM – Inspectoratul Teritorial de Muncă

 

CCMU este o convenţie în formă scrisă, încheiată între patron (angajator) şi salariaţi.

În cadrul contractului colectiv de muncă vor fi stabilite clauze cu privire la condiţiile de muncă, salarizare, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

Negocierea CCMU este obligatorie de la 21 salariaţi, inclusiv. La negociere, părţile sunt egale şi libere.

CCMU încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor.

Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului. Acesta transmite în formă scrisă, tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze CCMU, anunţul privind intenţia începerii negocierilor CCM, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii negocierilor. Părţile interesate vor confirma în scris. Lipsa dovezii scrise a confirmării este considerată refuz de participare la negociere.

Dacă deja există un CCM în derulare, angajatorul iniţiază renegocierea lui cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării acestuia sau a unor clauze existente în actele adiţionale ale CCM.

Dacă angajatorul nu iniţiază negocierea, organizaţia sindicală reprezentativă sau reprezentanţii salariaţilor vor înainta o cerere scrisă angajatorului urmând ca negocierea să aibă loc în termen de 10 zile calendaristice. Angajatorul are obligaţia de a convoca părţile îndreptăţite să negocieze în termen de 5 zile calendaristice.

Refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă, este amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei.

Negocierea colectivă durează maxim 60 zile calendaristice. Acest termen se poate depăşi doar cu acordul expres al părţilor. Renegocierea clauzelor se poate face ori ce câte ori părţile convin acest lucru şi se materializează prin întocmirea de acte adiţionale la CCM.

La prima şedinţă de negociere se stabilesc informaţiile publice şi cele confidenţiale, de care părţile vor lua cunoştinţă pe parcursul întâlnirilor.

Angajatorul este obligat să pună la dispoziţia reprezentantului sindical sau reprezentantului salariaţilor, cel puţin informaţii cu privire la situaţia economico-financiară şi situaţia ocupării forţei de muncă.

În procesul-verbal de închidere a primei şedinţe, părţile vor consemna:

–         componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise;

–         nominalizarea persoanelor mandatate să semneze CCM;

–         durata maximă a negocierilor, convenită de părţi;

–         locul şi calendarul reuniunilor;

–         dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri;

–         dovada convocării tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere;

–         alte clauze privind negocierea.

Efectele CCMU se răsfrâng asupra tuturor angajaţilor unităţii, existenţi la data semnării CCM, cât şi asupra celor care s-au angajat ulterior datei semnării acestuia, indiferent de dacă fac sau nu parte dintr-o organizaţie sindicală.

Unitatea va avea un  singur CCMU. Modificarea/completarea elementelor/clauzelor acestuia urmând a se face prin acte adiţionale.

Părţile semnatare ale CCMU sunt pe de o parte ANGAJATORUL reprezentat prin organul de conducere, stabilit prin lege, statut sau regulament de funcţionare, după caz şi de cealaltă parte ANGAJAŢII reprezentaţi de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ sau de către reprezentanţii salariaţilor, după caz.

Organizaţia sindicală este reprezentativă la nivel de unitate dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

–         are statut legal de sindicat;

–         are independenţă organizatorică şi patrimonială;

–         numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.

Constatarea reprezentativităţii se face de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică.

Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face cu:

–         copia hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;

–         declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;

–         dovada privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;

–         dovada depunerii la ITM a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Dacă există un sindicat constituit în unitate afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, la negociere vor participa pe lângă reprezentantul angajatorului şi reprezentanţii federaţiei sindicale împreună cu reprezentanţii salariaţilor din acea unitate.

Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul acel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor. Durata mandatului nu poate fi mai mare de 2 ani. Nu se impune o anumită procedură de desfăşurare a alegerii reprezentanţilor salariaţilor.

CCMU se încheie pe durată determinată ce poate fi minim de 12 luni şi maxim de 24 de luni.

Pentru a produce efecte, acesta se înregistrează la ITM. Dosarul pentru luarea în evidenţă la ITM a CCMU, va cuprinde:

–         CCM, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru ITM;

–         dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;

–         împuternicirile reprezentanţilor desemnaţi în vederea negocierii şi semnării CCMU;

–         dovezile de reprezentativitate ale părţilor;

–         procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru ITM.

CCMU se aplică de la data înregistrării la ITM sau de la o dată ulterioară dacă a fost stipulat astfel în cuprinsul contractului.

CCMU încetează:

–         la îndeplinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au convenit prelungirea acestuia;

–         la data dizolvării sau lichidării judiciare a unităţii;

–         prin acordul părţilor.

Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.

Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze inferioare celor stabilite prin CCMU.

 

Consideraţii generale cu privire la CCM

În rezultatul negocierii colective trebuie să se regăsească nevoile unităţii, precum şi ale salariaţilor.

Negocierea colectivă ne ajută să stabilim programul de lucru, concediile, orele suplimentare, sporurile, protecţia împotriva concedierii şi preavizele concedierii, condiţiile în care se poate încheia un nou contract.

La negocierea clauzelor din CCM se pot avea în vedere şi reglementări cu privire la primele de crăciun şi/sau paşte, de concediu, de merit, de performanţă sau sporuri în funcţie de realizări. Nu trebuie uitată nici clauza cu privire la egalitatea în şanse.

Important este ca în CCM să fie prevăzute, ca urmare a negocierii colective,  posibilele situaţii în care unitatea poate avea probleme de natură economică, organizatorică etc., cu menţionarea modului de gestionare a acestor situaţii. Cum se face concedierea, restructurarea sau în ce condiţii şi sub ce formă se aplică reorganizarea activităţii, introducerea de noi tehnologii, optimizarea producţiei etc.

Pentru cazul în care unitatea are mai multe sectoare (domenii) de activitate distincte, este de preferat a se ţine cont de acest aspect, pentru a putea la nevoie să fie tratate diferenţiat, în funcţie de specificul fiecăreia.  Exemplu: Putem stabili mai uşor salariile în funcţie de grupa de muncă, domeniu de activitate, amplasarea geografică a sectorului de activitate etc.

Pentru o negociere colectivă reuşită a CCMU, părţile abilitate să negocieze, deopotrivă, trebuie să-şi procure sau să adune informaţii relevante pentru reglementarea condiţiilor de muncă atât din unitate cât şi din afara ei şi a condiţiilor în care se desfăşoară respectiva activitate economică. Datele care le sunt de ajutor în negocierea CCM se pot găsi şi pe piaţa muncii, din economia naţională şi/sau internaţională, din presă, din arhive etc. Orice informaţie poate fi de folos la un moment dat, nu doar cele legate strict de unitatea în cauză.

Leave a Comment