28 sept.

images (5)Fişa postului este obligatorie, ca anexă la C.I.M. (contractul individual de muncă) şi face parte integrantă din acesta, cele două acte încheindu-se concomitent la angajare.

Pentru angajator, fişa postului este instrumentul cu ajutorul căruia poate trage la răspundere salariatul pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Pentru salariat, fişa postului reflectă cerinţele angajatorului în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor, obiectivelor şi respectarea atribuţiilor şi limitelor de competenţă.

Fişa postului este un instrument de responsabilizare a salariaţilor.

Elementele esenţiale pe care trebuie să le cuprindă fişa postului sunt: denumirea societăţii, reprezentantul legal, numele salariatului, numărul şi data C.I.M.-ului, funcţia, ocupaţia conform C.O.R. (codul ocupaţiilor din România), locul şi felul muncii, cerinţele postului în ceea ce priveşte pregătirea salariatului pentru a accede la post şi alte competenţe profesionale necesare desfăşurării activităţii, sarcinile şi responsabilităţile salariatului, cui se subordonează şi pe cine are în subordine, norma de muncă (dacă este cazul), atribuţiile, obligaţiile din punct de vedere S.S.M. (securitate şi sănătate în muncă) şi P.S.I. (prevenirea şi stingerea incendiilor) eventual limitele de competenţă, criteriile de performanţă etc.

La finele fişei de post se trec semnăturile părţilor (angajator, salariat) cu numele citeţ şi data semnării, menţiunea expresă a salariatului că a primit un exemplar din prezentul act.

Cuprinsul fişei postului nu trebuie să conţină termeni abstracţi. Cel mai bine este să arătaţi în mod exact pretenţiile angajatorului în ceea ce priveşte munca depusă de salariat, rezultatele cerute acestuia.

Leave a Comment