09 oct.

images (9)

Abrevieri:

CIM – contract individual de muncă

COR – codul ocupaţiilor din România

ITM – Inspectoratul Teritorial de Muncă

 

Este formare profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie încheiat între angajator care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale şi ucenic care se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru angajator.

Conform art.4 din Lege, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) angajator – persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă (inclusiv persoana fizică autorizată şi întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă fac dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-au autorizat / constituit ca întreprindere familială);

b) ucenic – persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări;

c) furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, denumiţi în continuare furnizori – unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, autorizaţi/acreditaţi pentru calificarea respectivă;

d) coordonatorul de ucenicie – salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul;

e) contract de prestări de servicii de formare profesională – contractul încheiat între angajator şi furnizorul de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă este altă persoană juridică, în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului şi susţinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie.

Coordonatorul de ucenicie

Pentru coordonarea activităţii ucenicului, angajatorul desemnează un coordonator de ucenicie care elaborează planul de activitate al ucenicului şi întocmeşte un raport de monitorizare. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile acestuia în raport cu activitatea de coordonare a activităţii ucenicului se stabilesc, prin act adiţional la CIM.

Coordonatorul de ucenicie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să deţină calificarea pentru ocupaţia/calificarea pentru care se organizează programul de ucenicie;

b) să aibă o experienţă profesională în ultimii 10 ani de cel puţin 5 ani în ocupaţia pentru care este necesară calificarea pentru care se organizează programul de ucenicie la locul de muncă;

c) să nu aibă cazier judiciar;

d) să fie apt din punct de vedere fizic şi psihic.

 

CONTRACTUL DE UCENICIE este un CIM de tip particular. Se încheie doar pe durată determinată. Se încheie în formă scrisă, în limba română, se înregistrează în registrul general de evidenţă al salariaţilor (anterior începerii activităţii) şi se înregistrează în termen de 20 de zile la ITM. Obligaţia încheierii, înregistrării şi transmiterii contractului de ucenicie, revine angajatorului.

Contractul de ucenicie, va cuprinde toate elementele CIM, care se completează cu:

a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul conform COR;

b) denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

c) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia;

d) locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională;

e) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă;

f) obligaţiile suplimentare ale angajatorului, care sunt:

– să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat;

– să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional;

– să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanţat din alte surse;

g) obligaţiile ucenicului care sunt:

– să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;

– să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile O.G. nr.129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională;

h) alte clauze, potrivit legii.

Pentru a deveni ucenic, persoana interesată trebuie să întrunească următoarele condiţii:

a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;

b) a împlinit vârsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor O.G. nr.129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.

Durata contractului de ucenicie este de minim 12 luni şi maxim 36 luni şi se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.

Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.

Activitatea ucenicului constă în pregătire teoretică (inclusă în programul normal de muncă) şi pregătire practică, la locul de muncă.

Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.

La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia:

a) activitatea ucenicului, după obţinerea calificării, să continue cel puţin o perioadă egală cu durata contractului de ucenicie, prin încheierea unui contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul a fost calificat, dacă angajatorul a finanţat programul de ucenicie;

b) ucenicul să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională finanţată de angajator în condiţiile în care nu respectă termenii contractuali prevăzuţi la lit.a)

Evaluarea ucenicului

Cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de ucenicie, angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale. În acest scop ca contacta un centru autorizat de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, va asigura înscrierea ucenicului şi condiţiile necesare pentru participare acestuia la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor.

Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:

a) resurse proprii ale angajatorilor;

b) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;

c) fonduri structurale europene;

d) bugetul asigurărilor de şomaj;

e) alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc.

Angajatorul, pe perioada derulării contractului de ucenicie, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă (Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă). Se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului. Pentru acordarea acestor sume, angajatorul încheie cu agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă, o convenţie pentru fiecare contract de ucenicie în parte.

În situaţia în care contractul de ucenicie încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din următoarele motive:

–         ca urmare a acordului părţilor;

–         ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului şi

–         ca urmare a desfacerii contractului pentru motive care nu ţin de persoana ucenicului, determinată de desfiinţarea locului de muncă.

Leave a Comment